Gràcies per visitar-nos
el .
Versión en Castellano de este sitio Web
Castellano


SABIES QUE ...
ATENCIÓ - MOLT IMPORTANT

El passat 1 de juny de 2.011, el ple del Parlament de Catalunya ha aprovat el Projecte de Llei presentat pel Govern, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació del impost de successions i donacions. Això ha millorat considerablement el tractament fiscal dels familiars més pròxims. Veure aquesta pàgina per conèixer els detalls de la nova Llei 3/2011, del 8 de juny. Per la resta de casos, les consideracions exposades a continuació segueixen sent vàlides.

L'impost de successions es un tribut estatal i que l'Estat ha cedit a les Comunitats Autònomes la facultat de recaptar-lo i de regular-ne per Llei certs aspectes ?
Per aquesta raó, a Catalunya es tributa per l'impost de successions de forma diferent que a la resta de Comunitats Autònomes d'Espanya ?
Catalunya es la Comunitat Autònoma on la Llei que regula l'Impost de Successions es més complicada i conté més deduccions incompatibles entre sí, amb gran diferència sobre qualsevol altra Comunitat ?
A pesar de la propaganda oficial sobre les "grans" deduccions d'aquest impost que s'han aprovat recentment per Llei, aquestes no entraran completament en vigor fins l'1 de juliol de 2.011 ? (Millorat per la Llei 3/2011, del 8 de juny, que ho avança a 1 de gener de 2.011).
Les fases d'entrada en vigor de les deduccions aprovades, són: 1 de gener de 2.010 (25% dels imports aprovats), 1 de juliol de 2.010 (62,5% dels imports aprovats) i 1 de juliol de 2.011 (100% dels imports aprovats) ? (Millorat per la Llei 3/2011, del 8 de juny, que avança la darrera data a 1 de gener de 2.011)
Si l'herència conté un negoci familiar, una explotació agrària, una finca forestal, etc. que gaudien i segueixen gaudint d'una deducció del 95% del seu valor, les deduccions personals a les que tothom té dret es redueixen en aquest cas en un 50% segons la nova Llei ?
Existeix una deducció especial si l'hereu té 75 anys o més, però és incompatible amb la deducció per discapacitat ?
El fet d'haver atorgat testament no canvia en res l'obligació de tributar per aquest impost, en contra del que creuen erròniament moltes persones ?
El que els bens a heretar siguin de titularitat conjunta amb el finat o finada no eximeix del pagament de l'impost, a pesar del que moltes persones creuen, doncs s'ha de tributar per la part de la que n'era titular (normalment el 50%).
El lloc de tributació del impost depèn del domicili del finat/finada on cal que hagi estat empadronat durant els cinc anys anteriors, excepte a Navarra que és un any, i haver-hi residit per sobre del temps que hagi pogut residir a qualsevol altra comunitat, dintre d'aquest període ?
Els comptes de la persona difunta queden bloquejats i encara que siguis titular autoritzat no podràs treure diners ?
Un cop calculat el total de l'herència, encara l'hauràs d'incrementar amb el 3% del total calculat, en concepte d'aixovar o parament de la llar, independentment de la composició de l'herència ?
El valor cadastral dels immobles es multiplica per uns coeficients, gràcies als quals la valoració a efectes de l'impost pot superar el valor actual de mercat ?
L'habitatge habitual del finat/finada té una exempció del 95% (no del 100%) que es perd si es ven l'immoble posteriorment abans de cinc anys, a no ser que la venda sigui per adquirir l'habitatge habitual de qui l'hagi heretat ?
Disposes de sis mesos des de la defunció per a fer l'autoliquidació de l'impost i si els excedeixes et caurà una sanció i interessos ?
Pots demanar l'ajornament del pagament de l'impost, pagant interessos a la Generalitat ?
Excepcionalment i fins al 31 de desembre de 2.011, es pot demanar un ajornament del pagament de l'impost fins a dos anys, pagant interessos, sempre que a l'herència no hi hagi diners en efectiu o altres béns fàcilment realitzables en quantitat suficient per a pagar l'impost ?
Es pot fraccionar el pagament de l'impost pagant interessos a la Generalitat pel deute pendent i presentant un aval pel valor del deute tributari si el fraccionament es per més d'un any ?
Si no disposes dels diners en efectiu per fer front a l'impost el més probable es que tinguis problemes per obtenir aquest diners d'un banc o caixa ?
Les entitats bancàries on estiguin els diners et cobraran fortes comissions conseqüència de la paperassa que t'han de facilitar per liquidar aquest impost ?
A més de pagar l'impost de successions a la Generalitat, si hi ha terrenys o immobles urbans a l'herència hauràs de pagar a l'Ajuntament corresponent l'"Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana", abans conegut com "Plusvàlua" ?
Hi ha casos en que s'ha de renunciar a l'herència per no poder fer front a l'impost de successions ?
El Defensor del Pueblo ha recomanat al Ministerio de Hacienda: "... modificar el impuesto de sucesiones ... de tal suerte que no se desvirtúe el contenido del artículo 31 de la Constitución española", però no li han fet cas ! ?

PER TOT AIXÒ I MÉS, ENS HEM DE MOBILITZAR.

REGISTRA'T !!!!!!


  Tornar a la pàgina principal Tornar a principi de pàgina Entrar al Fòrum