Gràcies per visitar-nos
el .
Versión en Castellano de este sitio Web
Castellano


INFORMACIÓ OFICIAL SOBRE L'IMPOST - ANY 2.011


ATENCIÓ - MOLT IMPORTANT

El passat 1 de juny de 2.011, el ple del Parlament de Catalunya ha aprovat el Projecte de Llei presentat pel Govern, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost de successions i donacions que, en la seva nova redacció afegeix, entre d'altres, tres disposicions força importants que, en resum, diuen el següent:

- El final del període transitori per aplicar les deduccions de la base imposable previstes en la redacció anterior de la Llei s'avança al dia 1 de gener de 2.011. (Cal recordar que, a pesar de la propaganda oficial del Govern anterior, la totalitat de les deduccions personals de la base imposable que preveia la Llei reformada pel mateix des del 1 de gener de 2.010, no entraven en vigor fins el dia 1 de juliol de 2.011).

- Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària del impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d'assegurances de vida que s'acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.

- En allò que disposa l’article 58 bis, aquesta llei s’aplica als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011.

Fer clic aquí per obrir una nova finestra amb el text oficial de la Llei 3/2011, del 8 de juny, en català i en aranès.

Els enllaços següents al software, instruccions, taules de l'Impost i de coeficients multiplicadors, etc., accedeixen al lloc web de la Generalitat www.e-tributs.cat. Si es produís qualsevol error o problema en utilitzar aquests enllaços, intenteu accedir a la informació desitjada des de la pàgina principal www.e-tributs.cat i les seccions Tributs > Impost sobre successions i donacions, etc.


FER CLIC ALS SEGÜENTS ENLLAÇOS PER CONSULTAR LA NORMATIVA D'ANYS ANTERIORS: 2.009 - 2010
NO ENS FEM RESPONSABLES DE QUE ENLLAÇOS A PÀGINES DE LA GENERALITAT D'ANYS ANTERIORS NO FUNCIONIN PER HAVER-LOS CANVIAT O SUPRIMIT LA GENERALITAT.


NORMATIVA QUE S'APLICA EN MATÈRIA D'IMPOST DE SUCCESSIONS PER A DETERMINAR LA SUBJECCIÓ A LES LLEIS D'UN TERRITORI

AMB LA LLEI 22/2009 DE 18 DE DESEMBRE S'HAN INTRODUIT ALGUNS CANVIS NORMATIUS AQUÍ REFLECTITS, PERÒ DELS QUALS, PER RAÓ DE LA DATA DE LA SEVA ENTRADA EN VIGOR (1 DE GENER DE 2.010) ENCARA NO HI HA CRITERIS INTERPRETATIUS DE L'ADMINISTRACIÓ NI DELS TRIBUNALS.

Per determinar quina normativa s'aplica en matèria d'impost de successions en el cas de residents a l'Estat Espanyol, s'ha d'estar a la residència habitual del causant o difunt.

Pel que fa als hereus o beneficiaris d'una herència que no resideixin a Espanya (siguin espanyols o estrangers), hauran de pagar impost de successions pel que fa als bens o drets situats al territori espanyol i/o per les quantitats percebudes per contractes d'assegurança formalitzats amb Companyies espanyoles o formalitzats a Espanya amb Companyies estrangeres, tret que existeixi un conveni internacional que estableixi una altra cosa. A les persones no residents a l'Estat Espanyol se'ls aplicarà la normativa estatal (Llei 29/1987, de 18 de desembre i Reial Decret 1629/1991, de 8 de Novembre), no l'autonòmica.

Per als residents a Espanya, el criteri general establert a la Llei 22/2009, de 18 de desembre es que, en matèria d'impost de successions, a una herència s'aplicarà la normativa de la Comunitat Autònoma en la que el difunt hagi residit el major nombre de dies del període dels CINC ANYS immediatament anteriors a la data de defunció, essent irrellevant el lloc en el qual resideixin els hereus.

Fins ara, les úniques excepcions a aquesta regla general son les següents:

1) A la Comunitat Valenciana, a més de la residència habitual del difunt al seu territori durant els major nombre de dies del període dels cinc anys immediatament anteriors a la defunció, per a que s'apliqui la reducció de la quota del impost del 99%, s'exigeix també que els hereus o beneficiaris resideixin al territori de l'esmentada Comunitat.

2) A Navarra, per obtenir la residència fiscal foral en matèria de successions sols es requereix la residència habitual del causant o difunt durant la majoria dels dies de l'any anterior a la defunció.

Per veure amb més claredat els efectes de la normativa descrita, l'hem aplicat als següents exemples:

a) Causant resident a Catalunya durant més dels 5 anys immediatament anteriors a la defunció i hereus residents a Madrid des de fa 10 anys: En matèria d'Impost de Sucessions s'aplicaria la normativa catalana.

b) Causant resident a la Comunitat Valenciana durant més dels 5 anys anteriors a la defunció i hereus residents a Catalunya: En matèria d'Impost de Successions s'aplicaria la normativa de la Comunitat Valenciana, però sense la reducció de la quota del 99% perquè els hereus no hi residien a la data de la defunció.

c) Causant resident a Madrid durant un any i a Catalunya durant tres dels 5 anys immediatament anteriors a la defunció i hereus residents a Catalunya des de fa 15 anys: En matèria d'Impost de Successions s'aplicaria la normativa catalana.

d) Causant resident a Navarra durant l'any immediatament anterior a la defunció i hereus residents a Catalunya: En matèria d'Impost de Successions s'aplicaria la normativa de Navarra.

Cal dir també que la determinació de la residència habitual, malgrat que la Llei estableix una sèrie de presumpcions no és més que una qüestió de fet a establir en cada cas i en funció de les circumstàncies específiques en les quals ens trobem. Allò que sí queda clar és que les Comunitats Autònomes i especialment les que mantenen l'impost de successions sense reduccions importants, com ara Catalunya, controlen l'efectivitat i realitat dels canvis de residència que s'han produït en els anys anteriors a les defuncions. Per tant, s'ha d'anar amb compte a l'hora de fer moviments en aquest sentit.


PROGRAMA DE CÀLCUL DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS - 2.012 i anys anteriors.

Nova versió del programa d'ajuda dels models 650-660, 651, 652 i 653 de 2.012 i anys anteriors (herències i assegurances de vida).
El podeu descarregar des de la pàgina de www.e-tributs.cat fent clic AQUÍ.

Recomanem llegir bé totes les instruccions de la pàgina de descàrrega i del propi programa.INSTRUCCIONS I MODELS D'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS - 2.010 i 2.011.

Instruccions i models 650-660, 651, 652 i 653 de 2.010 I 2.011 per omplir i fer l'autoliquidació (herències i assegurances de vida).
El podeu descarregar des de la pàgina de www.e-tributs.cat fent clic AQUÍ.

Recomanem llegir bé totes les instruccions.DADES OFICIALS DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS, ANYS 2.010 I 2011.

Text de la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, fer clic aquí.

Text de la LLEI 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, publicada al DOGC del 11 de juny de 2.010, es troba AQUÍ.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per bé que s’aplica, salvant el que estableix la disposició transitòria segona, als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2010 i, en allò que disposen els articles 19, 35.3, 40, 43, 51 i 53.3, també als fets imposables meritats amb anterioritat a aquesta data.DADES MÉS RELLEVANTS DE L'IMPOST SEGONS LA LLEI 3/2011, DEL 8 DE JUNY, EN ALLÓ QUE MODIFICA LA LLEI 19/2010, DEL 7 DE JUNY, I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS D'AQUESTA QUE NO HAN ESTAT MODIFICATS.

- El final del període transitori per aplicar les deduccions de la base imposable previstes en la redacció anterior de la Llei s'avança al dia 1 de gener de 2.011. (Cal recordar que, a pesar de la propaganda oficial del Govern anterior, la totalitat de les deduccions personals de la base imposable que preveia la Llei reformada pel mateix des del 1 de gener de 2.010, no entraven en vigor fins el dia 1 de juliol de 2.011).

- Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària del impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d'assegurances de vida que s'acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.

- En allò que disposa l’article 58 bis, aquesta llei s’aplica als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011.


DISPOSICIONS DE LA LLEI 19/2010, DEL 7 DE JUNY, QUE SEGUEIXEN VIGENTS.

El valor total de l'herència (un cop calculats els valors dels immobles segons la norma, si s'escau) s'ha d'incrementar sempre en un 3%, en concepte d'aixovar.

Cal tenir en compte les reduccions i exempcions següents de la Base Imposable doncs, si s'apliquen, afecten a les reduccions per parentiu, segons s'explica més endavant:
- explotacions agràries (codis EA, EB, EC, ED, EE, EF i EH).
- empresa individual (codi AR).
- participacions en entitats (codi PR).
- finques forestals (codi FR).
- patrimoni natural (codi PN).
- altres reduccions (codi RR).
- altres exempcions (codi AE).


Les reduccions per parentiu s'apliquen en dos trams i depenen de la data de meritació de limpost i de si s'ha aplicat alguna de les reduccions anteriors, tal com s'explica a les taules copiades a continuació:


REDUCCIÓ PER PARENTIU DE LA BASE IMPOSABLE, D'APLICACIÓ GENERAL:

Cas 1, si el contribuent NO s'aplica les reduccions i exempcions opcionals detallades més amunt:

Grup Parentiu Data de meritació
  De 01.01.2010
a
30.06.2010
De 01.07.2010
a 30.06.2011
(modificat a) 31.12.2010
De 01.07.2011
(modificat a) 01.01.2011
en endavant
I Fills i adoptats o altres descendents, menors de 21 anys 68.750€, més 8.250€ per cada any menys de 21, amb màxim de 134.750€ 171.875€, més 20.625€ per cada any menys de 21, màxim 336.875€ 275.000€, més 33.000€ per cada any menys de 21, màxim 539.000€
 
II Cònjuge o parella estable 125.000€ 312.500€ 500.000€
Fills i adoptats 68.750€ 171.875€ 275.000€
Altres descendents 37.500€ 93.750€ 150.000€
Ascendents 25.000€ 62.500€ 100.000€
Situacions convivencials d'ajuda mútua 37.500€ 93.750€ 150.000€
 
III Col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat (germans, oncles, nebots, i cònjuges dels ascendents i descendents) 12.500€ 31.250€ 50.000€
 
IV Altres parents més llunyans o estranys, no inclosos en situacions convivencials d'ajuda mútua 0€ 0€ 0€


Cas 2, si en la declaració s'aplica alguna de les reduccions i exempcions citades abans, l'import de la reducció per parentiu es redueix en un 50%, el que dona la següent taula d'aplicació:

Grup Parentiu Data de meritació
  De 01.01.2010
a
30.06.2010
De 01.07.2010
a 30.06.2011
(modificat a) 31.12.2010
De 01.07.2011
(modificat a) 01.01.2011
en endavant
I Fills i adoptats o altres descendents, menors de 21 anys 34.375€, més 4.125€ per cada any menys de 21, amb màxim de 67.375€ 85.937,50€, més 10.312,50€ per cada any menys de 21, amb màxim de 168.437,50€ 137.500€, més 16.500€ per cada any menys de 21, màxim 269.500€
 
II Cònjuge o parella estable 62.500€ 156.250€ 250.000€
Fills i adoptats 34.375€ 85.937,50€ 137.500€
Altres descendents 18.750€ 46.875€ 75.000€
Ascendents 12.500€ 31.250€ 50.000€
Situacions convivencials d'ajuda mútua 18.750€ 46.875€ 75.000€
 
III Col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat (germans, oncles, nebots, i cònjuges dels ascendents i descendents) 6.250€ 15.625€ 25.000€
 
IV Altres parents més llunyans o estranys, no inclosos en situacions convivencials d'ajuda mútua 0€ 0€ 0€


REDUCCIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN LES HERÈNCIES ADQUIRIDES PER PERSONES DE SETANTA-CINC ANYS O MÉS.

És de 275.000 € i és incompatible amb la reducció per discapacitat.


REDUCCIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN LES HERÈNCIES ADQUIRIDES PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.

En les adquisicions mortis causa per part de persones amb una minusvalidesa física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% s'aplica una reducció de 275.000 € i, si el grau de disminució és igual o superior al 65%, la reducció és de 650.000 €, a més de la que correspongui en funció del grau de parentiu amb el causant".


REDUCCIÓ PER ASSEGURANCES DE VIDA.

En les adquisicions per causa de mort, s'aplica una reducció del 100 %, amb un límit de 25.000 €, de les quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes d’assegurances de vida, si llur parentiu amb el contractant mort és el de cònjuge, de descendent o d’ascendent.
La reducció per assegurances de vida és única per subjecte passiu, independentment del nombre de contractes d’assegurança de vida dels quals sigui beneficiari.


REDUCCIÓ PER L'HABITATGE HABITUAL DEL CAUSANT.

Aquesta deducció és del 95% del valor real de l'habitatge i se la poden aplicar el cònjuge, els descendents, els ascendents i els col·laterals del causant, així com les persones que es trobin en “Situació convivencial d’ajuda mútua” amb el causant.
Per a calcular aquest valor real es pot utilitzar el sistema de càlcul acceptat per la Generalitat, consistent en multiplicar el valor cadastral de l'habitatge pel coeficient publicat per la Generalitat per a la població on està ubicat l'immoble i per 0,8. L'import màxim d'aquesta deducció és de 500.000 €. Els coeficients multiplicadors per a totes les poblacions de Catalunya es poden trobar més avall en aquesta mateixa pàgina.
Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2010, es considera com a habitatge habitual, l’habitatge, el traster i fins a dues places d’aparcament, malgrat que aquests no hagin estat adquirits de manera simultània en unitat d’acte, sempre, això sí, que estiguin situats al mateix edifici o complex urbanístic i es trobin, en el moment de la transmissió, a disposició de llurs titulars, sense haver estat cedits a tercers.
D'altra banda, si en el moment de la realització del fet imposable el causant de la successió tenia la residència efectiva en un altre domicili del qual no era titular, també té la consideració d’habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració fins a qualsevol dia dels deu anys anteriors a la seva mort.
La limitació dels deu anys no opera en el supòsit que el causant hagués tingut el seu darrer domicili en un centre residencial o sociosanitari i, en aquest mateix cas, tampoc regeix la prohibició de cessió a tercers de l'habitatge.


REDUCCIÓ ADDICIONAL DE LA BASE IMPOSABLE, PER PARENTIU:

Un cop aplicades totes les reduccions a què tingui dret el contribuent, l’excés de base imposable es podrà reduir en un 50% amb els límits màxims següents per a cada grup:

Cas 1, si el contribuent NO s'aplica les reduccions i exempcions opcionals detallades al principi:

Grup Parentiu Data de meritació
  De 01.01.2010
a
30.06.2010
De 01.07.2010
a 30.06.2011
(modificat a) 31.12.2010
De 01.07.2011
(modificat a) 01.01.2011
en endavant
I Fills i adoptats o altres descendents, menors de 21 anys 31.250€ 78.125€ 125.000€
 
II Cònjuge o parella estable 37.500€ 93.750€ 150.000€
Fills i adoptats 31.250€ 78.125€ 125.000€
Altres descendents 12.500€ 31.250€ 50.000€
Ascendents 6.250€ 15.625€ 25.000€
Situacions convivencials d'ajuda mútua 12.500€ 31.250€ 50.000€
 
III Col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat (germans, oncles, nebots, i cònjuges dels ascendents i descendents) 0€ 0€ 0€
 
IV Altres parents més llunyans o estranys, no inclosos en situacions convivencials d'ajuda mútua 0€ 0€ 0€


Cas 2, si en la declaració s'aplica alguna de les reduccions i exempcions citades al principi, el límit de reducció addicional per parentiu es redueix en un 50%, el que dona la següent taula d'aplicació:

Grup Parentiu Data de meritació
  De 01.01.2010
a
30.06.2010
De 01.07.2010
a 30.06.2011
(modificat a) 31.12.2010
De 01.07.2011
(modificat a) 01.01.2011
en endavant
I Fills i adoptats o altres descendents, menors de 21 anys 15.625€ 39.062,50€ 62.500€
 
II Cònjuge o parella estable 18.750€ 46.875€ 75.000€
Fills i adoptats 15.625€ 39.062,50€ 62.500€
Altres descendents 6.250€ 15.625€ 25.000€
Ascendents 3.125€ 7.812,50€ 12.500€
Situacions convivencials d'ajuda mútua 6.250€ 15.625€ 25.000€
 
III Col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat (germans, oncles, nebots, i cònjuges dels ascendents i descendents) 0€ 0€ 0€
 
IV Altres parents més llunyans o estranys, no inclosos en situacions convivencials d'ajuda mútua 0€ 0€ 0€


Un cop obtinguda la Base Liquidable per a calcular l'impost, la taula a aplicar es la següent:També cal tenir en compte que, a partir de l'1 de gener de 2010, s'han suprimit els coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent i solament resten els de grups de parentiu.
En conseqüència, a partir d’aquesta data s'apliquen els coeficients multiplicadors següents, amb independència del patrimoni preexistent:NO ENS FEM RESPONSABLES DE POSSIBLES ERRORS D'INTERPRETACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE EN EL MOMENT DE PUBLICAR AQUEST RESUM.TAULES PER AL CÀLCUL DEL IMPOST DE DONACIONS (Donacions en vida).


Taula per a determinar la tarifa aplicable en el cas de contribuents dels Grups I i II, sempre que la donació consti en escriptura pública.Taula per a determinar la tarifa aplicable en tots els altres supòsits.
INSTRUCCIONS I COEFICIENTS MULTIPLICADORS DELS VALORS CADASTRALS DELS BÉNS IMMOBLES, ANY 2.011.

Cal recordar que, un cop multiplicat el valor cadastral pel coeficient multiplicador de la localitat on està ubicat l'immoble, el valor obtingut s'ha de multiplicar per 0,8 en el cas de les herències.

Instrucció per a la comprovació de valors.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Barcelona.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Girona.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Lleida.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Tarragona.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.


MÒDULS DELS TERRENYS RÚSTICS (€/Ha.), ANY 2.011.

Cal recordar que, un cop determinat el valor multiplicant la superfície en Ha. pel mòdul corresponent a la localitat on es troba el terreny i el tipus de conreu, el resultat obtingut s'ha de multiplicar per 0,8 en el cas de les herències.

Instrucció per a la comprovació de valors.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de mòduls dels municipis de la província de Barcelona.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de mòduls dels municipis de la província de Girona.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de mòduls dels municipis de la província de Lleida.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de mòduls dels municipis de la província de Tarragona.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.


MÒDULS DE LES CONSTRUCCIONS RÚSTIQUES (€/metre cúbic, quadrat o lineal, segons el tipus de construcció)
ANY 2.011.

Cal recordar que, un cop determinat el valor multiplicant el mòdul corresponent al tipus de construcció pel seu volum, superfície o longitud, segons especifiqui la taula, el resultat obtingut s'ha de multiplicar per 0,8 en el cas de les herències.

Instrucció per a la comprovació de valors.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.Taula de mòduls per a tots els municipis, basada en el tipus i volum, superfície o longitud de la construcció, segons els casos.
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.


RESOLUCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS

Resolució 1/2010, interpretativa de l'art. 22.2.d) de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Descarregar en format .pdf (987,43 KB.) fent clic AQUÍ.

  Tornar a la pàgina principal Tornar a principi de pàgina Entrar al Fòrum