Gràcies per visitar-nos
el .
Versión en Castellano de este sitio Web
Castellano


INFORMACIÓ OFICIAL SOBRE L'IMPOST - ANY 2.009


Els enllaços següents al software, instruccions, taules de l'Impost i de coeficients multiplicadors, etc., accedeixen al lloc web de la Generalitat www.e-tributs.cat. Si es produís qualsevol error o problema en utilitzar aquests enllaços, intenteu accedir a la informació desitjada des de la pàgina principal www.e-tributs.cat i les seccions Tributs > Impost sobre successions i donacions, etc.


FER CLIC SOBRE UN ALTRE ANY DEL QUE VULGUI CONSULTAR LA NORMATIVA: 2.010 - 2011
NO ENS FEM RESPONSABLES DE QUE ENLLAÇOS A PÀGINES DE LA GENERALITAT NO FUNCIONIN PER HAVER-LOS CANVIAT O SUPRIMIT LA GENERALITAT.


NORMATIVA QUE S'APLICA EN MATÈRIA D'IMPOST DE SUCCESSIONS PER A DETERMINAR LA SUBJECCIÓ A LES LLEIS D'UN TERRITORI

Per determinar quina normativa s'aplica en matčria d'impost de successions en el cas de residents a l'Estat Espanyol, s'ha d'estar a la residència habitual del causant o difunt.

Pel que fa als hereus o beneficiaris d'una herència que no resideixin a Espanya (siguin espanyols o estrangers), hauran de pagar impost de successions pel que fa als bens o drets situats al territori espanyol i/o per les quantitats percebudes per contractes d'assegurança formalitzats amb Companyies espanyoles o formalitzats a Espanya amb Companyies estrangeres, tret que existeixi un conveni internacional que estableixi una altra cosa. A les persones no residents a l'Estat Espanyol se'ls aplicarà la normativa estatal (Llei 29/1987, de 18 de desembre i Reial Decret 1629/1991, de 8 de Novembre), no l'autonòmica.

Per als residents a Espanya, el criteri general establert a la Llei 21/2001, de 27 de desembre i a la majoria de legislacions autonòmiques es que, per a que s'apliqui la normativa d'una Comunitat Autònoma a una herència, el difunt ha d'haver residit en el seu territori durant els CINC ANYS immediatament anteriors a la data de defunció, essent irrellevant el lloc en el qual resideixin els hereus.

A la data de publicació d'aquesta informació, 27/11/2.009, les úniques excepcions a aquesta regla general son les següents:

1) A la Comunitat Valenciana, a més de la residència habitual del difunt al seu territori durant els cinc anys immediatament anteriors a la defunció, per a que s'apliqui la reducció de la quota del impost del 99%, s'exigeix també que els hereus o beneficiaris resideixin al territori de l'esmentada Comunitat.

2) A Navarra, per obtenir la residència fiscal foral en matèria de successions sols es requereix la residència habitual del causant o difunt durant la majoria dels dies de l'any anterior a la defunció.

Si no es pot determinar i/o acreditar que el causant ha residit en la respectiva Comunitat durant els períodes exigits per obtenir la residència fiscal a la mateixa (major part de l'any anterior a la defunció a Navarra i 5 anys anteriors a la resta de Comunitats), s'aplicarà la normativa comú de l'Estat. O sigui la Llei 29/1987, de 18 de desembre i el Reial Decret 1629/1991, de 8 de Novembre, en la qual hi ha molt poques reduccions.

Per veure amb més claredat els efectes de la normativa descrita, l'hem aplicat als següents exemples:

a) Causant resident a Catalunya durant més dels 5 anys immediatament anteriors a la defunció i hereus residents a Madrid des de fa 10 anys: En matèria d'Impost de Sucessions s'aplicaria la normativa catalana.

b) Causant resident a la Comunitat Valenciana durant més dels 5 anys anteriors a la defunció i hereus residents a Catalunya: En matèria d'Impost de Successions s'aplicaria la normativa de la Comunitat Valenciana, però sense la reducció de la quota del 99% perquè els hereus no hi residien a la data de la defunció.

c) Causant resident a Catalunya durant menys de 5 anys immediatament anteriors a la defunció i hereus residents a Catalunya des de fa 15 anys: En matèria d'Impost de Successions s'aplicaria la normativa estatal, sense pràcticament reduccions perquè no es compleix el requisit dels 5 anys a Catalunya.

d) Causant resident a Navarra durant l'any immediatament anterior a la defunció i hereus residents a Catalunya: En matèria d'Impost de Successions s'aplicaria la normativa de Navarra.

Cal dir també que la determinació de la residència habitual, malgrat que la Llei estableix una sèrie de presumpcions no és més que una qüestió de fet a establir en cada cas i en funció de les circumstàncies específiques en les quals ens trobem. Allò que sí queda clar és que les Comunitats Autònomes i especialment les que mantenen l'impost de successions sense reduccions importants, com ara Catalunya, controlen l'efectivitat i realitat dels canvis de residència que s'han produït en els anys anteriors a les defuncions. Per tant, s'ha d'anar amb compte a l'hora de fer moviments en aquest sentit.


PROGRAMA DE CÀLCUL DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS - 2.009.

Feu el vostre càlcul de l'Impost de Successions amb el programa oficial de la Generalitat.
Descarregueu el programa d'instal·lació, fent clic AQUÍ.

Els manuals d'instruccions i software addicional que potser us calguin, es troben AQUÍ.


GUIA PRÀCTICA 2.009 - IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS.

Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.


TARIFES DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS, ANYS 2.008 i 2.009.

Si no voleu utilitzar el programa de càlcul, la taula oficial de tarifes publicada per la Generalitat us pot donar una informació prou acurada.

Es troba AQUÍ.


INSTRUCCIONS I COEFICIENTS MULTIPLICADORS DELS VALORS CADASTRALS DELS BÉNS IMMOBLES, ANY 2.009.

Instrucció per a la comprovació dels valors dels Béns Immobles - Primer semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.

Instrucció per a la comprovació dels valors dels Béns Immobles - Addenda segon semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.



Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Barcelona - 1er. semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.

Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Barcelona - 2ón. semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.



Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Girona - 1er. semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.

Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Girona - 2ón. semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.



Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Lleida - 1er. semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.

Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Lleida - 2ón. semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.



Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Tarragona - 1er. semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.

Taula de coeficients multiplicadors dels municipis de la província de Tarragona - 2ón. semestre 2.009
Format PDF. Descarregar-la fent clic AQUÍ.



  Tornar a la pàgina principal Tornar a principi de pàgina Entrar al Fòrum